^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

326968
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
511
614
3372
320537
10744
10180
326968

 

          ຂະແໜງ ອານາໄມ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍຄະນະສາທາລະນະສຸກໃນການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານກ່ຽວກັບວຽກງານ ອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

  • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ ອານາໄມ-ສ່ງເສີມສຸຂະພາບ:

        - ຫັນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ແລະ ແຜນຂອງກະຊວງ-ພະແນກໃຫ້ເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ຂອງ ວຽກງານອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວແຂວງ

        - ຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ຂໍ້ກໍຳນົດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກົດລະບຽບ, ມາດຕາການ, ມະຕິ, ບົດແນະນຳ, ຄໍຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ບັນດານິຕິກໍຳຕ່າງໆ ທີ່ກໍຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

       - ເກັບກໍຳສະພາບ,ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສັງລວມວຽກງານ ອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ; ເພື່ອແນໃສ່ຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ສາຍເຫດ, ອັນດີ, ອັນອ່ອນ, ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນທັງດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຫຍໍ້ທໍ້, ຊອກຫາວິທີການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ ຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາ.

       - ສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການງົບປະມານໄລຍະສັ້ນ, ກາງ, ຍາວຂອງວຽກງານອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີສຸຂະພາບ

       - ຊີ້ນໍຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ບັນດາໜ່ວຍງານໃນການປະຕິບັດ ພາລະຫນ້າທີ່ໃນຂົງເຂດບໍລິຫານ, ແມ່ແລະເດັກ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ອານາໄມ-ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

       - ປະຕິບັດລະບອບ ການກວດກາ, ກວດການ, ປະເມີນຜົນ, ດ້ານວິຊາການທີ່ພົວພັນເຖິງດ້ານອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

       - ປະສານງານ, ພົວພັນດ້ານວຽກງານ ອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອພັດທະນາ ຕາຫນ່າງອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ

       - ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ

  • ຂອບເຂດສິດຂອງຂະແໜງອານາໄມ-ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ:

        - ກວດກາວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ກໍຳນົດໄວ້ໃນ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຂະແໜງອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.

        - ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຕາມລະບຽບຫລັກການ.

        - ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍຳເຫັນ ແລະ ນໍຳສະເໜີກ່ຽວກັບການປັງປຸງ ການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍຳແໜ່ງ ແລະ ໃສ່ວິໄນຕໍ່ ພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສາຍອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.

        - ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ບົນພື້ນຖານ ການເຫັນດີຈາກຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ.

        - ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຊີ້ນໍາໂດຍກົງກັບທຸກໆແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລວມທັງກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸ ເຕັກນິກ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍບ້ວງງົງປະມານຂອງຂະແໜງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື່ອທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຂື້ນກັບ ສາຍອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ອານຸມັດແລ້ວ.

       - ແຈ້ງການເຊີນພະນັກງານນໍາພາ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການໃນສາຍອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນຕ່າງໆ ເຂົ້າມາຮ່ວມປະຊຸມ, ລາຍງານວຽກງານ ແລະ ວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.

      - ແຈ້ງການບັນດານິຕິກໍຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວ, ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

      - ອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານ ໃນສາຍອະນະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ເພື່ອລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂ ສະພາບສຸກເສີນ ແລະ ເວລາມີ ພະຍາດລະບາດ ຢ່າງທັນການ.

       - ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ.