^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

326947
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
490
614
3351
320537
10723
10180
326947

 

           ຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ (ອ.ຢ.ຂ), ຊື່ສາກົນ: Food and Drug Section (F.D.S).

          ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ວຍຢາ, ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບງຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

  • ໜ້າທີຂອງຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາ:

        - ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຂອງລັດ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກໄປຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

        - ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການພັດທະນາດ້ານວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ຄົ້ນຄວ້າວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານໂຄງການ ແລະ ບັນດາລະບອບລະບຽບການຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ສົ່ງເສີມການສືບຄົ້ນ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸກລ້ຽງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ, ນໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ, ຕໍາລາຢາພື້ນເມືອງໃຫ້ກ່າວໄປສູ່ ການເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

        - ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ລົບລ້າງໃບອານຸຍາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ເພືອດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການໂຄສະນະກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ສະເໜີອານຸຍາດການນໍາເຂົ້າ, ການຜະລິດ, ການຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນຢາ, ອຸປະກອນການເພດ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງພາຍໃຕ້ການເຫັນດີຂອງຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

       - ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາໃຫ້ໄດ້ຄຸນະພາບມາດຖານສາກົນ ເພືອໃຫ້ກາຍເປັນ ສີນຄ້າຂາອອກ ແລະ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າເທືອລະກ້າວ.

       - ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ຄຸ້ມຄອງກວດກາເນື້ອໃນການໂຄສະນາທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກ່ຽວກັບການສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

       - ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ພົວພັນປະສານງານ, ປຶກສາຫາລື, ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂັ້ນເທີງ ແລະ ບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັບທັງຢູ່ຂັ້ນກົມ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ(ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ) ເພືອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

       - ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ, ຢາເບື່ອ, ຢາເສບຕິດ, ຢ່າຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ເຄມີເປັນພິດ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ອຸປະກອນການແພດໂດຍການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

  • ຂອບເຂດສິດຂອງຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ມີສິດຄວບຄຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີທີ່ກໍານົດໄວ້.

       - ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຢູ່ໃນຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສ່ວນພະນັກງານທີ່ຂັ້ນເທີງຄຸ້ມຄອງແມ່ນມີສິດສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຕົກລົງ.

       - ມີສິດຄົ້ນຄວ່າ ແລະ ສະເໜີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງີນເດືອນ, ຍົກຍ້າຍ, ບົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

       - ມີສິດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງບັນດາເອກະສານເຊັ່ນ: ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງເພື່ອນໍາສະເໜີໃຫ້ຄະນະພະແນກພິຈາລະນາຕົກລົງ.

       - ມີສິດພົວພັນ, ປະສານງານຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຢູ່ພາຍໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາບົນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຈາກຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

       - ມີສິດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ, ບໍລິຫານວຽກ ແລະໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງຂະແໜງ, ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ແຜນການທີ່ພະແນກອານຸມັດໃຫ້.

       - ມີສິດຮຽກໂຮມເອົາພະນັກງານວິຊາການໃນສາຍງານຂອງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼື ປືກສາຫາລືວຽກງານ ແລະ ມີສິດສະເໜີແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອົບຮົມພະນັກງານໃນສາຍງານຂອງຕົນ.

       - ມີສິດພົວພັນຂໍຄໍາເຫັນນໍາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະນໍາຂອງພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງຢ່າງເປັນປະຈໍາພ້ອມທັງມີສິດພົວພັນກັບບັນດາຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ມີສິດຕິດຕາມກວດກາທຸກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງທັງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ, ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການບໍລິການດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ມີສິດອາຍັດ ຫຼື ຍຶດຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ຢາ, ມີສິດຖອນໃບທະບຽນວິຊາສະເພາະເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ, ກ່າວເຕືອນປັບໄໝ, ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ.