^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

326966
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
509
614
3370
320537
10742
10180
326966

 

         ຂະແໜງ ກວກກາ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ຂ.ກ.ກ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Division Of Inspection (D.O.I) ແມ່ນຂະແໜງໜື່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະພະແນກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກຂອງລັດ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງກ່ຽວກັບວຽກງານ ກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກໃນ 5 ເມືອງ.

  • ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ.

      - ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ຫັນເອົາມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງກອງປະຊຸມກວດກາແຂວງຄະນະພັກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງວາງອອກ, ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາລະອຽດຂອງຕົນ.

      - ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງເອກະສານທີ່ມີລັກສະນະນິຕິກໍາເຊັ່ນ: ລະບຽບການຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕິດຕາມກວດກາພັກ-ລັດໃນຂະແໜງການຂອງຕົ້ນ.

      - ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກພັກ, ທີ່ຂື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ກວດກາຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ-ກົດໝາຍຂອງລັດ.

      - ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ກົດລະບຽບຂອງພັກກ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ແຜນການ, ສິດໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ, ສະມາຊິິກພັກ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ.

     - ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ແຜນງານຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ກວດກາດ້ານງົບປະມານ, ການເງີນ- ການບັນຊີ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ກວດກາສູນໂມງ ແລະ ກວດກາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ກູ້ຢືມ, ການປະມູນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂອງບັນດາ ການຈັດຕັ້ງ(ຫຼື ຂອງຂະແໜງການ) ທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ສະຫຼຸບລາຍງານຂັ້ນເທີງຮັບຊາບ.

    - ຮັບຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາສະແໜີແນວທາງ, ວິທີແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຊິກພັກ,ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ປະຊາຊົນ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆຕໍ່ກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືຕ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຸກບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ.

    - ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດ-ບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການຫໍ້ທໍ້ຢູ່ໃນການຈັ້ດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ທີ່ຂື້ນກັບ ການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ.

     - ສະເໜີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືອພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງຂອງຕົນ.

     - ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຜົນຂອງການ ກວດກາ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃຫ້ ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ປະທານຄະນະກວດກາແຂວງ.

     - ປະສານສົມທົບກັບບົນດາຄະນະພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການພາຍໃນພະແນກສາທາລະນະສຸກ ໃນການກໍານົດແຜນການດໍາເນີນການກວດກາ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

     - ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາໃນການເຜີຍແຜ່ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ຂອງຂັ້ນເທີງທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາພັກ- ລັດ, ຄຸ້ມຄອງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການຍົກລະດັບກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງກໍ່ສ່າງພະນັກງານກວດກາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

     - ກວດກາການສ້າງແຜນການ-ແຜນງົບປະມານໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ.

     - ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ.

  • ຂອບເຂດສິດ:

      - ຄຸ້ມຄອງການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

      - ຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຢູ່ໃນພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ.

      - ຕິດຕໍ່, ພົວພັນ, ປະສານງານຄະນະພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກທີ່ຂື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຕາມການມອບໜາຍຂອງຂັ້ນເທີງ.

      - ອອກເອກະສານທີ່ມີນິຕິກໍາ, ຂໍ້ຕົກລົງກົດລະບຽບ, ບົດແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານກວດກາໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

      - ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນນໍາບຸກຄົນ, ພາກສ່ວນ, ທີ່ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທຸກປາກົດການ ທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ມີສິດໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຂັ້ນເທີງ.

      - ຮຽກໂຮມເອົາພະນັກງານໃນສາຍຂອງຕົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານກວດກາ.

      - ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນີກ, ບໍລິຫານວຽກງານ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການເງີນຂອງຂະແໜງກວດກາຕາມ ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດ.

      - ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາປົກກະຕິ,ລົງເລີກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ງົບປະມານ, ວິຊາການ, ເງີນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຢູ່ບັນດາ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດາເມືອງ.

      - ປະຕິບັດສິດອື່ນໆທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງມອບໝາຍໃຫ້.