^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Language Switcher

Visitors Counter

287713
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
439
412
2524
283015
4698
13812
287713

 

           ຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ (ອ.ຢ.ຂ), ຊື່ສາກົນ: Food and Drug Section (F.D.S).

          ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ວຍຢາ, ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບງຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

  • ໜ້າທີຂອງຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາ:

        - ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຂອງລັດ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກໄປຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

        - ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການພັດທະນາດ້ານວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ຄົ້ນຄວ້າວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານໂຄງການ ແລະ ບັນດາລະບອບລະບຽບການຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ສົ່ງເສີມການສືບຄົ້ນ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸກລ້ຽງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ, ນໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ, ຕໍາລາຢາພື້ນເມືອງໃຫ້ກ່າວໄປສູ່ ການເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

        - ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ລົບລ້າງໃບອານຸຍາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ເພືອດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການໂຄສະນະກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ຢາ.

        - ສະເໜີອານຸຍາດການນໍາເຂົ້າ, ການຜະລິດ, ການຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນຢາ, ອຸປະກອນການເພດ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງພາຍໃຕ້ການເຫັນດີຂອງຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

       - ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາໃຫ້ໄດ້ຄຸນະພາບມາດຖານສາກົນ ເພືອໃຫ້ກາຍເປັນ ສີນຄ້າຂາອອກ ແລະ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າເທືອລະກ້າວ.

       - ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ຄຸ້ມຄອງກວດກາເນື້ອໃນການໂຄສະນາທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກ່ຽວກັບການສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

       - ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ພົວພັນປະສານງານ, ປຶກສາຫາລື, ຂໍຄໍາເຫັນນໍາຂັ້ນເທີງ ແລະ ບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັບທັງຢູ່ຂັ້ນກົມ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ(ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ) ເພືອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

       - ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ, ຢາເບື່ອ, ຢາເສບຕິດ, ຢ່າຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ເຄມີເປັນພິດ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ອຸປະກອນການແພດໂດຍການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

  • ຂອບເຂດສິດຂອງຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ມີສິດຄວບຄຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີທີ່ກໍານົດໄວ້.

       - ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຢູ່ໃນຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສ່ວນພະນັກງານທີ່ຂັ້ນເທີງຄຸ້ມຄອງແມ່ນມີສິດສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຕົກລົງ.

       - ມີສິດຄົ້ນຄວ່າ ແລະ ສະເໜີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງີນເດືອນ, ຍົກຍ້າຍ, ບົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

       - ມີສິດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງບັນດາເອກະສານເຊັ່ນ: ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງເພື່ອນໍາສະເໜີໃຫ້ຄະນະພະແນກພິຈາລະນາຕົກລົງ.

       - ມີສິດພົວພັນ, ປະສານງານຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຢູ່ພາຍໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາບົນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຈາກຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

       - ມີສິດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ, ບໍລິຫານວຽກ ແລະໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງຂະແໜງ, ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ແຜນການທີ່ພະແນກອານຸມັດໃຫ້.

       - ມີສິດຮຽກໂຮມເອົາພະນັກງານວິຊາການໃນສາຍງານຂອງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼື ປືກສາຫາລືວຽກງານ ແລະ ມີສິດສະເໜີແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອົບຮົມພະນັກງານໃນສາຍງານຂອງຕົນ.

       - ມີສິດພົວພັນຂໍຄໍາເຫັນນໍາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະນໍາຂອງພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງຢ່າງເປັນປະຈໍາພ້ອມທັງມີສິດພົວພັນກັບບັນດາຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ມີສິດຕິດຕາມກວດກາທຸກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງທັງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ, ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການບໍລິການດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ.

       - ມີສິດອາຍັດ ຫຼື ຍຶດຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ຢາ, ມີສິດຖອນໃບທະບຽນວິຊາສະເພາະເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ, ກ່າວເຕືອນປັບໄໝ, ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ.